Offentlig miljö

Projektbeskrivning Hallonbergen

På trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 2012 sammanföll tre tankar om bostadsnära odling. Den ena kom från en förvaltare i Hallonbergen, den andra från en boende i området och den tredje från oss. Detta resulterade 2013 i byggandet av ett alternativt koloniområde, en gemensamhetsodling i Hallonbergen. Den kommunala förvaltaren förfogade över 300 000kvm grönyta och att hitta nya användningsområden och sätt att förvalta marken på var en prioriterad fråga.  

Runt en bergsknalle i ett öppet grönområde mitt i ett stort bostadskomplex skapades odlingsmöjligheter i fint söderläge. De boende fick anmäla intresse för en odlingslåda och fördelningen administrerades sedan av förvaltaren. Vid ett återbesök sommaren 2018 konstaterades att odling pågår i nästan alla lådor och runt platsen har kommunen dessutom byggt en ny lekplats och trädäck för ungänge. 


Det här gjorde vi: 

För att kunna genomföra uppdraget utan upphandling krävdes ett kostnadseffektivt förslag men ett förutbestämt pristak. Samtidigt var det viktigt att platsen blev lätt och intressant att besöka och använda för att projektet skulle bli lyckat. 

För att klara detta gjorde vi allting själva. Vi började med att frilägga berget som då var en gräsbelagd kulle. Jordmassorna återanvändes senare för att göra en pulkabacke intill. Över berget  återskapades den gångstig som tidigare gått över kullen. Marken runt den lilla knallen schaktades och jämnades av. Odlingslådor på 4,8kvm platsbyggdes av lärkträ och placerades ut i en solfjäder runt berget. Mellan lådorna la vi geotextil och stenmjöl för att göra arbetsytan tillgänglig och fri från ogräs. Lådorna kläddes invändigt med platonmatta för hindra vatten och rötter att tränga ut. 

Slutligen byggdes ett falurött staket runt hela anläggningen för att skapa avskildhet och rumskänsla. Vatten kunde dras från en intilliggande vattenpost och en liten plats för kompostering gjordes iordning. .